ឱកាសនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឌីជីថលនៅកម្ពុជា

0 285

បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រទេសនេះមានប្រជាជនវ័យក្មេងដែលកាន់តែមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងវិនិយោគយ៉ាងច្រើនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល។ ប្រការនេះនាំទៅរកអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រួមទាំងការបង្កើនផលិតភាព ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងការថែទាំសុខភាព និងឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់សហគ្រិនភាព។

ឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទៅលើវិស័យអប់រំ។ រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានការសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត ហើយមានសាលាឯកជនកាន់តែច្រើនឡើងដែលផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល។ ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនអាចទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព ដោយមិនគិតពីទីតាំង ឬស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើយ។

បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក៏មានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើវិស័យថែទាំសុខភាពផងដែរ។ រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានថ្នាំពេទ្យ ហើយមានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលកំពុងបង្កើតកម្មវិធីសុខភាពចល័ត និងដំណោះស្រាយសុខភាពឌីជីថលផ្សេងទៀត។ នេះគឺជាការជួយលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការថែទាំដែលមានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយវាក៏កំពុងធ្វើឱ្យប្រជាជនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពផងដែរ។

បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក៏កំពុងបង្កើតឱកាសថ្មីសម្រាប់សហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជាផងដែរ។ មានក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មឌីជីថលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រសម្រាប់អាជីវកម្មទាំងនេះ។ ទាំងនេះរួមចំណែកជួយបង្កើតការងារ និងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។

សរុបមក បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកំពុងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានមកលើកម្ពុជា។ រដ្ឋាភិបាលប្តេជ្ញាក្នុងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ហើយវិស័យឯកជនកំពុងឆ្លើយតបដោយការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មឌីជីថលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ ប្រការនេះនាំទៅរកអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រួមទាំងការបង្កើនផលិតភាព ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងការថែទាំសុខភាព និងឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់សហគ្រិនភាព។

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅកម្ពុជា ត្រូវបានមើលឃើញតាមរយៈវិស័យដូចខាងក្រោម៖

 • រដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីជំរុញធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃសេវាសាធារណ។ ដូចជាក្រសួងអប់រំបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ថ្នាលសិក្សាតាមអនឡាញដែលអាចផ្ដល់ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប។
 • វិស័យឯកជនកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីបង្កើតធុរកិច្ច និងការងារថ្មីៗ។ ដូចជា ប្រព័ន្ធធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាកំពុងមានរិកចម្រើន និងមានក្រុមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលពួកគេបានអភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មឌីជីថលជា ច្រើន។
 • បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកំពុងត្រូវបាន ដើម្បីធ្វើយ៉ាងជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃការរស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ដូចជា រដ្ឋាផិបាលបច្ចេកវិទ្យានេះក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់តំបន់ជនបទ។

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលហាក់នៅភាពក្មេងខ្ចីនៅឡើយសម្រាប់កម្ពុជា តែវាបានក្លាយជាវិស័យប្រកបដោយ សក្ដានុពលក្នងការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសទំនើប។ រដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជនកំពុងធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីបង្កើតជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដែលវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ខាងក្រោមជាវិស័យមួយចំនួនដែលកំពុងមានសក្តានុពលសម្រាប់អាជីវកម្មបង្កើតថ្មី៖

 • ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (E-commerce)៖ ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មតាម ប្រព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងមានរីកចម្រើន ដែលគិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២២ វិស័យនេះទំហំប្រមាណ ១ពាន់លានដុល្លារ។ ទីផ្សារនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកាន់តែមានការរីកចម្រើននៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ព្រោះប្រជាជន កម្ពុជាកាន់តែច្រើនមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ទូរសព្ទវៃឆ្លាត និងការពង្រីកសេវាអ៊ីនធឺណែតកាន់តែទូលំ ទូលាយផងដែរ។
 • បច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (Education Technology)៖ កម្ពុជាមានប្រជាជនវ័យក្មេងច្រើនដែលកំពុងស្រេកឃ្លានចំណេះដឹងថ្មីៗ។ ដំណោះស្រាយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអប់រំកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំងដែលអាចជួយដល់សិស្ស និស្សិត សិក្សាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
 • បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech)៖ កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងឈានទៅរកសង្គមមួយដែលនឹងមិនប្រើប្រលក្រដាសប្រាក់ ដោយយើងសង្កេតឃើញការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយ។ ដំណោះស្រាយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក៏កំពុងមានការរីកចម្រើនច្រើននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ដែលវាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយសាមញ្ញៗសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងនឹង ហិរញ្ញវត្ថុ។
 • ទេសចរណ៍ (Toursim)៖ កម្ពុជាមានតំបន់ទេសចរណ៍ទាក់ទាញជាច្រើន ហើយឧស្សាហកម្មមួយនេះកំពុងមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីវិបត្តិកូវីដ១៩បានបញ្ចប់។ ការបង្កើតឱ្យមានសេវាកម្មលើវិស័យនេះ ក៏កំពុងតែមានតម្រូវការផងដែរ។ ដំណោះស្រាយលើវិស័យទេសចរណ៍នៅមានកាសច្រើនសម្រាប់អ្នកចង់ចាប់ ផ្ដើមអាជីវកម្មលើផ្នែកនេះ។
 • កសិកម្ម (Agriculture)៖ ជាវិស័យចំបងមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កសិម្មកំពុងត្រូវការអ្នកបង្កើតដំណោះស្រាយថ្មីៗ ដើម្បីជួយដល់កសិករ ឬអ្នកដែលបម្រើការងារ ក្នុងវិស័យមួយនេះ។
 • សុខាភិបាល (Healthcare)៖ វិស័យថែទាំសុខភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿន ដូចនេះអ្នកអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ផលិតផល សេវាកម្ម ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការផ្នែកវិស័យសុខាភិបាល។

គន្លឹះក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា៖

 • ធ្វើការស្រាវជ្រាវ៖ មុននឹងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា អ្នកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងយល់ពីទីតម្រូវការទីផ្សារ តម្រូវការរបស់អតិថិជន ការប្រកួតប្រជែង និងបរិយាកាសក្របខណ្ឌគតិយុត្តនានានៅកម្ពុជា។
 • បង្កើតក្រុមការងាររឹងមាំ៖ ក្រុមការងារដែលមានទស្សនវិស័យដូចគ្នាគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើម។ ការជ្រើសរើសអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្ត និងគាំទ្រគំនិតរបស់អ្នក និងអ្នកដែលមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ខ្លះៗគឺកាន់តែល្អ ដើម្បីអាចជួយសម្រេចគោលដៅរបស់បានលឿន។
 • ស្វែងរកមូលនីធិ៖ អាជីវកម្មបង្កើតថ្មីគឺពិតជាចាំបាច់ដែលត្រូវការការវិនិយោគដើម្បីអាចដំណើរទៅបាន។ មានមធ្យោបាយជាច្រើនក្នុងការស្វែងរកមូលនីធិ ដូចអ្នកវិនិយោគ អ្នកមូលធន និងមូលនីធិរបស់រដ្ឋាភិបាល។
 • បង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនង៖ អាជីវកម្មបង្កើតថ្មីត្រូវការការចងបណ្ដាញ ជាពិសេសជាមួយសហគមន៍អ្នកដែលបង្កើតអាជីវកម្មបង្កើតថ្មី ឬសហគមន៍អ្នកដែលចូលចិត្តក្នុងការវិនិយោគ សហគ្រិន ដែលអាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកបាន។
 • មានការអត់ធ្មត់៖ ការចាប់ផ្ដើមដំបូងតែងតែមានការលំបាក និងជួបឧបសគ្គរាប់ជំពូក និចំណាយពេលវេលាច្រើន។ បើខ្វះការអត់ធ្មត់ ការប្ដេជ្ញាចិត្តនោះ ជោគជ័យនឹងមិនរកអ្នកនោះទេ។​

តើយើងអាចស្វែងជំនួយសម្រាប់អាជីវកម្មបង្កើតថ្មីនៅទីណាខ្លះនៅកម្ពុជា?

Leave A Reply

Your email address will not be published.